กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงจิตร ตาดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวแพรวพรรณ ศิริกุล
ครูผู้ช่วย