กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทนงศักดิ์ เนตรสมบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิไลวรรณ เนตรสมบูรณ์
ครู คศ.2