กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเพลินพิศ ใหม่ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ