กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พิมลพรรณ อุตเรือน
ครู คศ.1

ภวิศวร์ศักดิ์ อภิวงค์
ครู คศ.1