กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกันต์ณริณ ทรายขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0857114368
อีเมล์ : janeja2558@gmail.com
ที่อยู่ :
29 หมู่ 3 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท คม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาหลัดสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07.30-17.00 น โรงเรียนบ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล