ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุไรพร ยิ่งใหญ่คีรี
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8549746
อีเมล์ : Yingyaikeere1987@gmail.com
ที่อยู่ :
377 หมู่3 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2555-พฤศจิกายน2558 โรงเรียนบ้านปง หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ครูจ้างสอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล