เจ้าหน้าที่

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ สวพลู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1829746
อีเมล์ : aoyment1@hotmail.com
ที่อยู่ :
61 ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล