กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ภวิศวร์ศักดิ์ อภิวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0801268277
อีเมล์ : pawidsak@hotmail.com
ที่อยู่ :
287 หมู่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏลำปาง สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2557 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2557 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ หมู่ 12 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ครูผู้ช่วย-ครู คศ.1
2557-2558 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม หมู่ 13 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ครู คศ.1
2558 โรงเรียนบ้านปง หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล