กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพลินพิศ ใหม่ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0898387564
อีเมล์ : pitty_i@hotmail.com
ที่อยู่ :
502 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 - 2544 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2544 - 2549 โรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ครูชำนาญการ
2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล