กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราวรรณ คำสว่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0810335719
อีเมล์ : toktak_1979@hotmail.com
ที่อยู่ :
132 หมู่ 1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( ปวค.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 -2558 โรงเรียนบ้านปง หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ครูผู้ช่วย -ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล