กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุภาณี ศรีสมยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0850353953
อีเมล์ : supanee.sri@hotmail.com
ที่อยู่ :
32 หมู่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ศษ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปง ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล