คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0801243902
อีเมล์ : kasemsit.u@gmail.com
ที่อยู่ :
323 หมู่ 9 บ้านสันดินแดง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 อ.ศศ. ดนตรีสากล วิทยาลัยครูอุดรธานี
2539 ครุศาสตร์บัญฑิต บริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนกนกวรรณศิลปะการดนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี ครูสอนกีตาร์คลาสสิค
2532 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ครู 2 ระดับ 2
2536 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2550 โรงเรียนบ้านแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ 2 ระดับ 7
2554 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2558 โรงเรียนบ้านปง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1