ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประชัน ประทุมบาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2502 - 29 มิ.ย. 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ อินทะวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มิ.ย. 2518 - 30 ก.ย. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ์ ตั้งตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ธ.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี อุตตะมะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2542 - 20 พ.ย. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติพัฒน์ กิตติคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2558